Regulamin korzystania z Aplikacji EBO Token PRO

W niniejszym regulaminie są wykorzystywane, tożsame z zawartymi w Umowie licencyjnej, definicje, których treść podana jest poniżej:

 

Aplikacja EBO Token PRO” oznacza aplikację mobilną, zwana również OPROGRAMOWANIEM, która służy do otrzymywania wiadomości autoryzacyjnych. EBO Token PRO jest aplikacją (systemem zewnętrznym) z którą będzie mogła być zintegrowana inna aplikacja.

Dane osobowe” w trakcie instalacji i użytkowania OPROGRAMOWANIA zbierane są następujące dane użytkownika: adres poczty elektronicznej, adres IP urządzenia, geolokacja. W szczególnych przypadkach wyżej wymienione dane mogą być uznane za dane osobowe. Dane nie są udostępniane osobom trzecim.

Użytkownik końcowy” osoba fizyczna, która jest użytkownikiem OPROGRAMOWANIA i otrzymała OPROGRAMOWANIE od Licencjobiorcy i instaluje OPROGRAMOWANIE na użytkowanym urządzeniu mobilnym.

Licencjodawca” oznacza I-BS.pl Sp. z o.o. ul. Solidarności 2A, 37-450 Stalowa Wola wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000286395, o kapitale zakładowym 132 100 PLN;

Licencjobiorca” oznacza podmiot, który nabył niniejsze OPROGRAMOWANIE na własny użytek bez prawa jego dalszej odsprzedaży, ale z prawem dystrybuowania OPROGRAMOWANIA wśród Użytkowników.

Licencja” oznacza udzielone LICENCJOBIORCY przez LICENCJODAWCĘ niewyłączne prawo do instalacji OPROGRAMOWANIA i korzystania z jego funkcjonalności zgodnie z warunkami niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ. W ramach licencji LICENCJOBIORCA ma prawo do dystrybuowania OPROGRAMOWANIA wśród użytkowników a także otrzymywać wsparcie techniczne ze strony I-BS.PL. Wsparcie jest udzielane LICENCJOBIORCOM, a LICENCJOBIORCA wspiera Użytkowników.

RODO” oznacza Rozporządzenie Ogólne o Ochronie danych Osobowych, przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016.

Regulamin dotyczy korzystania z OPROGRAMOWANIA.

Do prawidłowego działania OPROGRAMOWANIA wymagane jest urządzenie mobilne z systemem Android lub iOS oraz dostęp do Internetu.

OPROGRAMOWANIE może wykorzystywać dowolny Użytkownik końcowy.

WARUNKIEM KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA JEST AKCEPTACJA UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO ORAZ REGULAMINU.

W przypadku NIEAKCEPTOWANIA postanowień regulaminu Użytkownik końcowy powinien zaprzestać użytkowania, odinstalować i skasować posiadane kopie OPROGRAMOWANIA.

W trakcie instalacji i użytkowania OPROGRAMOWANIA zbierane są następujące dane użytkownika, które w pewnych przypadkach mogą być zaklasyfikowane jako dane osobowe: adres poczty elektronicznej, adres IP urządzenia, geolokacja.

Zakres zbierania danych, zgodnie z wymaganiami RODO zminimalizowany jest do danych niezbędnych do działania OPROGRAMOWANIA i dane te nie są przekazywane stronom trzecim.

Ze względów bezpieczeństwa Użytkownika końcowego zaleca się stosowanie ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ, który nie zawiera elementów osobowych, np. imienia i/lub nazwiska.

Oprogramowanie dopuszcza stosowanie dowolnej nazwy, ale ze względów bezpieczeństwa zaleca się stosowanie nazw dla wyświetlania, które nie mają charakteru osobowego, nie są odniesieniem do nazwy osoby prawnej, czy jednostki organizacyjnej.

Dane użytkownika końcowego przechowywane są przez okres 5 lat od czasu ostatniej aktywności Oprogramowania (licząc zgodnie z ustawą o rachunkowości terminy przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą). Po tym okresie dane są usuwane.