Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Wersja 2019

UWAGA

Osoby fizyczne lub podmioty prawne nie będące użytkownikami aplikacji EBO Token PRO / Authenticator (określanej dalej jako OPROGRAMOWANIE), które weszły w posiadanie pliku instalacyjnego OPROGRAMOWANIA nie powinny instalować OPROGRAMOWANIA i proszone są o zgłoszenie takiego faktu do działu handlowego firmy I-BS.PL. OPROGRAMOWANIE jest chronione przepisami prawa.

 

Ważne!

Przed rozpoczęciem instalacji, kopiowania lub korzystania z OPROGRAMOWANIA należy uważnie przeczytać poniższe warunki. 
Instalacja, kopiowanie oraz używanie OPROGRAMOWANIA jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe warunki.

 

Wymagania techniczne dla OPROGRAMOWANIA:

Do prawidłowego działania OPROGRAMOWANIA wymagane jest urządzenie mobilne z systemem Android lub iOS oraz dostęp do Internetu.

Niniejsza umowa licencyjna użytkownika końcowego (zwana dalej UMOWĄ LICENCYJNĄ) jest umową prawnie wiążącą, zawartą między LICENCJOBIORCĄ, który zakupił OPROGRAMOWANIE, a firmą I-BS.PL Sp. z o.o. ul. Solidarności 2A, 37-450 Stalowa Wola wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000286395, o kapitale zakładowym 132 100 PLN.

Niniejsza UMOWA LICENCYJNA zyskuje moc prawną od momentu zaakceptowania przez LICENCJOBIORCĘ wszystkich warunków w niej określonych podczas instalacji OPROGRAMOWANIA lub od momentu rozpoczęcia jego użytkowania w jakikolwiek sposób. Niniejsza UMOWA LICENCYJNA pozostaje w mocy przez cały okres obowiązywania praw autorskich do OPROGRAMOWANIA, chyba, że niniejsza UMOWA LICENCYJNA stanowi inaczej lub określono inne warunki na mocy pisemnej umowy między LICENCJOBIORCĄ a firmą I-BS.PL.

OPROGRAMOWANIE jest chronione prawami autorskimi oraz postanowieniami umów międzynarodowych. LICENCJOBIORCA zgadza się, że niniejsza UMOWA LICENCYJNA ma taką samą moc prawną jak wszelkie podpisane przez niego porozumienia sporządzone na piśmie. Niniejsza umowa obowiązuje LICENCJOBIORCĘ.

Jeżeli do oprogramowania dołączona jest papierowa kopia UMOWY LICENCYJNEJ, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek różnic w treści pomiędzy tekstami tej UMOWY LICENCYJNEJ oraz kopii papierowej UMOWY LICENCYJNEJ, za obowiązujący uznany zostanie tekst wersji papierowej UMOWY LICENCYJNEJ.

Instalowanie, kopiowanie lub użytkowanie OPROGRAMOWANIA w inny sposób oznacza, że LICENCJOBIORCA przeczytał i zrozumiał niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ oraz zgadza się przestrzegać jej postanowień. Jeśli LICENCJOBIORCA nie wyraża zgody na warunki niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, nie może instalować OPROGRAMOWANIA ani korzystać z niego bądź z jego komponentów.

Definicje:

Dane osobowe” w trakcie instalacji i użytkowania aplikacji zbierane są następujące dane użytkownika: adres poczty elektronicznej, adres IP urządzenia oraz geolokacja.
W szczególnych, specyficznych przypadkach wymienione dane użytkownika mogą być uznane za dane osobowe. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się stosowanie adresu poczty elektronicznej, który nie zawiera elementów osobowych, np. imienia i/lub nazwiska. Zbierane dane nie są udostępniane osobom trzecim.

Licencjodawca” oznacza I-BS.pl Sp. z o.o. ul.Solidarności 2A, 37-450 Stalowa Wola wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000286395, o kapitale zakładowym 132 100 PLN;

Licencjobiorca”, oznacza podmiot, który nabył niniejsze OPROGRAMOWANIE na własny użytek bez prawa jego dalszej odsprzedaży, ale z prawem dystrybuowania OPROGRAMOWANIA wśród Użytkowników.

Licencja” oznacza udzielone LICENCJOBIORCY przez LICENCJODAWCĘ niewyłączne prawo do instalacji OPROGRAMOWANIA i korzystania z jego funkcjonalności zgodnie z warunkami niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ. W ramach licencji LICENCJOBIORCA ma prawo do dystrybuowania OPROGRAMOWANIA wśród użytkowników a także otrzymywać wsparcie techniczne ze strony I-BS.PL. Wsparcie jest udzielane LICENCJOBIORCOM, a LICENCJOBIORCA wspiera Użytkowników.

Użytkownik końcowy” podmiot, który jest użytkownikiem OPROGRAMOWANIA otrzymał OPROGRAMOWANIE od Licencjobiorcy i instaluje OPROGRAMOWANIE na użytkowanym urządzeniu.

Wymagania techniczne:

Do prawidłowego działania OPROGRAMOWANIA wymagane jest urządzenie mobilne typu smartphone z systemem Android lub iPhone z systemem iOS oraz stałe połączenie z Internetem.

 

1. Udzielenie licencji

1.1 Licencjodawca udziela Licencjobiorcy zwykłego, ograniczonego prawa („Licencji”) do zainstalowania i używania OPROGRAMOWANIA

1.2Okres użytkowania. Czas użytkowania posiadanej kopii OPROGRAMOWANIA powiązany jest z czasem ważności licencji

1.3 Wszelkie prawa, których wyraźnie nie udzielono Licencjobiorcy na mocy niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, są zastrzeżone przez Licencjodawcę. Na mocy niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ Licencjobiorcy nie zostają udzielone żadne prawa do znaków handlowych Licencjodawcy.

1.4 Użytkowanie OPROGRAMOWANIA wykraczające poza warunki niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ lub pozostające z nimi w sprzeczności stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej Licencjodawcy i innych podmiotów oraz stanowi podstawę unieważnienia wszelkich praw do użytkowania OPROGRAMOWANIA, nadanych w ramach niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

 

2. Ograniczenia użytkowania

2.1 Wszelkie warunki i ograniczenia w użytkowaniu OPROGRAMOWANIA zostały określone w niniejszej UMOWIE LICENCYJNEJ, chyba że inna umowa pisemna zawarta pomiędzy Licencjobiorcą a Licencjodawcą stanowią inaczej.

2.2 Licencjobiorca nie może wykonywać ani umożliwiać osobom trzecim wykonywania poniższych czynności:

2.2.1 Inżynierii wstecznej, dezasemblacji, dekompilacji (tj. przekształcania gotowych komponentów OPROGRAMOWANIA w kod źródłowy) ani jakikolwiek innych prób uzyskania kodu źródłowego OPROGRAMOWANIA lub jakiejkolwiek części z wyjątkiem okoliczności, kiedy taka czynność jest wyraźnie dozwolona przez odpowiednie przepisy bez względu na to ograniczenie. Jeśli stosowne przepisy zabraniają stosowania takich ograniczeń, żadnych informacji w ten sposób uzyskanych nie wolno ujawniać osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa – wówczas informacje o takim ujawnieniu należy niezwłocznie przekazać Licencjodawcy. Wszelkie informacje tego rodzaju stanowią własność Licencjodawcy i są traktowane jako poufne.

2.2.2 Modyfikowania, adaptowania (wliczając zmiany mające na celu umożliwienie uruchomienia OPROGRAMOWANIA na komputerze Licencjobiorcy), wprowadzania zmian w kodzie OPROGRAMOWANIA i jego składników, w tym zawartych w OPROGRAMOWANIU aplikacji i baz danych, innych niż dostarczone z OPROGRAMOWANIEM i opisane w dokumentacji lub dozwolone na mocy osobnej pisemnej umowy zawartej z Licencjodawcą.

2.2.3 Poprawiania błędów w OPROGRAMOWANIU bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody Licencjodawcy.

2.2.4 Usuwanie lub czynienie niewidocznymi wszelkich informacji o prawach autorskich i patentowych oraz znakach handlowych, jakie znajdują się w dostarczonym OPROGRAMOWANIU.

3. Pomoc techniczna i konserwacja

3.1 Usługi z zakresu pomocy technicznej i konserwacji lub profesjonalnych usług związanych z OPROGRAMOWANIEM (dalej zwane „Pomocą techniczną”) są świadczone wyłącznie Licencjobiorcy.

3.3 Wszelkie dodatkowe kody i wszelkie komponenty OPROGRAMOWANIA dostarczone w ramach pomocy technicznej uważa się za elementy OPROGRAMOWANIA i jako takie podlegają one warunkom niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

3.4 Licencjodawca w czasie obowiązywania Umowy może dostarczać Licencjobiorcy nowe wersje OPROGRAMOWANIA. Po dokonaniu instalacji takiej aktualizacji Licencjonobiorca nie będzie upoważniony do używania poprzedniej wersji.

4. Ograniczona gwarancja

4.1 Licencjodawca oświadcza i gwarantuje, że posiada pełne prawa, uprawnienia, umocowania, możliwość i zdolność do licencjonowania i dystrybucji OPROGRAMOWANIA,

4.2 Niezależnie od gwarancji bezpośrednich opisanych powyżej w tym punkcie, OPROGRAMOWANIE, wliczając wszelkie uaktualnienia i aktualizacje, jest dostarczane Licencjobiorcy w postaci „jak jest” i Licencjodawca nie udziela żadnej gwarancji, w tym domyślnej gwarancji wartości handlowej lub przydatności do jakiegokolwiek celu. Licencjodawca nie może udzielić i nie udziela gwarancji na działanie lub wyniki, jakie Licencjobiorca może uzyskać, korzystając z OPROGRAMOWANIA.

4.3 Z wyjątkiem wszelkich gwarancji, warunków i oświadczeń, których stosowne dla Licencjobiorcy przepisy prawa nie pozwalają wyłączyć lub ograniczyć, Licencjodawca nie udziela żadnych gwarancji, nie określa warunków ani nie wydaje oświadczeń (wyraźnie określonych ani implikowanych przez ustawy, prawo zwyczajowe, zwyczaje, praktyki lub inne), włączając w to gwarancję nienaruszania praw osób trzecich, dotyczących możliwości wprowadzenia do obrotu handlowego, integracji, zadowalającej jakości lub przydatności do danego celu, ani też nie gwarantuje, że OPROGRAMOWANIE nie ma żadnych wad, że spełni oczekiwania Licencjobiorcy lub że będzie działać poprawnie w połączeniu z innym oprogramowaniem lub sprzętem. Całkowite ryzyko dotyczące jakości i sposobu działania OPROGRAMOWANIA ponosi Licencjobiorca.

5. Ograniczenie zobowiązań

5.1 W żadnym przypadku Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Licencjobiorcy za szkody, przestoje firmy, utratę wszelkiego rodzaju danych lub informacji, firmowych lub innych, roszczenia i koszty, ani za żadne pośrednie, uboczne szkody lub utratę zysków bądź oszczędności w wyniku korzystania lub w związku z użytkowaniem OPROGRAMOWANIA. Nie ponosi też odpowiedzialności za szkody wynikłe z możliwych błędów w OPROGRAMOWANIU, nawet jeśli powiadomiono przedstawiciela LICENCJODAWCY o możliwości powstania takich strat, szkód, roszczeń lub kosztów, ani też za żadne roszczenia osób trzecich.

5.2 W żadnym przypadku Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za cel i sposób użytkowania OPROGRAMOWANIA przez Licencjobiorcę i użytkowników, w szczególności lecz nie tylko treści przekazywanych wiadomości.

 

6. Wygaśnięcie UMOWY LICENCYJNEJ

6.1 Jeśli nie zostało to inaczej ustalone pomiędzy Licencjobiorcą i Licencjodawcą w osobnej umowie pisemnej, lub podane w niniejszej UMOWIE LICENCYJNEJ, niniejsza UMOWA LICENCYJNA obowiązuje dopóki zezwalają na to odpowiednie przepisy prawa. Jeśli obowiązujące prawo wymaga określenia okresu obowiązywania niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, niniejsza UMOWA LICENCYJNA obowiązuje maksymalny dozwolony okres, ale nie krócej niż okres obowiązywania praw autorskich do OPROGRAMOWANIA.

6.2 UMOWA LICENCYJNA wygasa z chwilą zakończenia użytkowania posiadanej wersji OPROGRAMOWANIA.

6.2 Licencjodawca ma prawo rozwiązać niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ bez uszczerbku dla innych uprawnień, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega jej warunków. W takim wypadku Licencjobiorca jest zobowiązany do zniszczenia wszystkich kopii OPROGRAMOWANIA i jego części składowych oraz do usunięcia OPROGRAMOWANIA ze swoich komputerów.

6.3 Licencjobiorca może rozwiązać niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ poprzez zniszczenie wszystkich kopii OPROGRAMOWANIA i jego części składowych oraz usunięcie OPROGRAMOWANIA.

 

7. Pozostałe postanowienia

7.1 OPROGRAMOWANIE zawiera ważne tajemnice handlowe oraz poufne informacje Licencjodawcy i innych podmiotów i jest chronione prawem autorskim

7.2 Licencjobiorca zgadza się dostarczyć Licencjodawcy określone dane wymagane podczas aktywacji, instalacji, aktualizacji, eksploatacji OPROGRAMOWANIA i/lub korzystania z pomocy technicznej i jego konserwacji. Licencjobiorca zgadza się, że przekazane dane, w tym dane osobowe mogą być przetwarzane (wliczając m.in. gromadzenie i/lub wykorzystanie na inne sposoby) przez Licencjodawcę zgodnie z obowiązującym prawem. Dane dostarczone przez LICENCJOBIORCĘ Licencjodawcy będą przetwarzane, przechowywane i używane wyłącznie przez Licencjodawcę i nie zostaną ujawnione stronom trzecim, chyba że będzie to wymagane przez obowiązujące prawo. Wszelkie dane będą przetwarzane przez Licencjodawcę wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

7.3 Jeżeli którakolwiek z części Umowy jest wyłączona lub nieobowiązująca, nie ma to wpływu na ważność całej umowy, której przepisy zachowują ważność i moc obowiązywania